Bài 8: Tìm hiểu Amazon ELB – Elastic Load Balancing

Trong bài hôm nay, cùng ITexamViet tìm hiểu Amazon ELB – Elastic Load Balancing

ELB – Elastic Load Balancing là gì?

ELB – Elastic Load Balancing tự động phân phối lưu lượng truy cập đến của bạn trên nhiều đích đến (target), như là EC2 Instance, Containers và địa chỉ IP, trong một hoặc nhiều Availability Zones. Nó giám sát tình trạng của các đích đến (target) và chỉ định tuyến lưu lượng truy cập đến các đích đang chạy tốt. Elastic Load Balancing có thể tự động giãn ra hoặc co vào tùy thuộc vào lưu lượng traffic của bạn

Elastic Load Balancing hỗ trợ các bộ cân bằng tải sau: Application Load Balancers, Network Load Balancers, Gateway Load Balancers, and Classic Load Balancers

Thực hành Amazon ELB cơ bản

1. Khởi chạy EC2 instance thứ 2

Cách tại EC2 Instance với Webserver bằng Userdata tham khảo tạo Link này.

Đặt tên EC2 instance thứ nhất Web Server 1

Tìm hiểu Amazon ELB

Click Action / Image & templates / Launch more like this

 

Tìm hiểu Amazon ELB

Click Launch

Tìm hiểu Amazon ELB

Chọn key và Launch instances

Tìm hiểu Amazon ELB

Khởi chạy thành công, đặt tên Web Server 2

Tìm hiểu Amazon ELB

Truy cập vào Website trên Web server 2 bằng IP public

Tìm hiểu Amazon ELB

 

2. Khởi tạo Elastic LB

Ở EC2 dashboard, click Load Balancers / Click Create Load Balancer

Tìm hiểu Amazon ELB

Click Create HTTP/HTTPS Load Balancer

Tìm hiểu Amazon ELB

Nhập tên ELB. Ví dụ: elb-demo

Tìm hiểu Amazon ELB

Chọn  Availability Zones

Click Next: Configure Security Settings

Tìm hiểu Amazon ELB

Click Next: Configure Security Groups

Tìm hiểu Amazon ELB

 

Click Select an existing security group / Chọn security group mặc định của bạn / Click Next: Configure Routing

 

Tìm hiểu Amazon ELB

Configure Target Group

Name: demo-tg

Click Next: Register Targets

Tìm hiểu Amazon ELB

Chọn 2 EC2 instances và click Add to registered

Tìm hiểu Amazon ELB

Click Next: Review

 

Tìm hiểu Amazon ELB

Click Create

Tìm hiểu Amazon ELB

Tìm hiểu Amazon ELB

Provisioning…

 

Tìm hiểu Amazon ELB

Copy DNS Name và truy cập bằng trình duyệt

 

Tìm hiểu Amazon ELB

ELB sẽ route traffic ngẫu nhiên về 2 EC2 Instance

Nội dung tạm của trang web là IP local của EC2 Instance

Tìm hiểu Amazon ELB

Tìm hiểu Amazon ELB

3. Quản lý Target Group

Ở EC2 dashboard, click Target Group / Chọn demo-tg

Tìm hiểu Amazon ELB

Tìm hiểu Amazon ELB

 

4. Sticky session

Theo mặc định, Application Load Balancer định tuyến từng yêu cầu một cách độc lập đến Registered targets dựa trên thuật toán cân bằng tải đã chọn. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tính năng Sticky session (phiên cố định) để cho phép Load Balancer liên kết phiên của người dùng với một target cụ thể. Điều này đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu từ người dùng trong phiên được gửi đến cùng một target. Tính năng này hữu ích cho các máy chủ duy trì thông tin trạng thái để cung cấp trải nghiệm liên tục cho máy khách. Để sử dụng Sticky session, ứng dụng khách phải hỗ trợ cookie.

Ở EC2 dashboard, click Target Group / Chọn Attributes tab

Tìm hiểu Amazon ELB

Click Edit / Enable Stickness / Giảm duration xuống 30 seconds để kiểm tra kết quả nhanh hơn

Tìm hiểu Amazon ELB

Click Save changes

Tìm hiểu Amazon ELB

 

Bây giờ ELB sẽ route traffic tới một EC2 instance trong khoản thời gian stickiness duration.

Tìm hiểu Amazon ELB

Vậy là các bạn đã cùng ITexamViet tìm hiểu Amazon ELB – Elastic Load Balancing cơ bản và thực hành trên AWS rồi ạ

 

Series tự học AWS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT