Bài 7: Dịch vụ compute Amazon EC2 (Phần 3)

Tiếp tục phần thứ 3 trong bài tìm hiểu và thực hành dịch vụ compute Amazon EC2. Chúng ta cùng tìm hiểu Amazone EC2 userdata và metadata

Userdata

Userdata (dữ liệu người dùng) là tập hợp các lệnh/dữ liệu bạn có thể cung cấp cho một Instance tại thời điểm khởi chạy. Ví dụ: nếu bạn đang khởi chạy một EC2 Instance và muốn cài đặt apache trên EC2 Instance mới khởi chạy, bạn có thể cung cấp tập hợp các lệnh bash trong trường user của trang cấu hình EC2 Instance.

Tạo EC2 Instance

Chuyển đến Instances tab trên thanh bên trái, Nhấp vào Launch instances
tìm hiểu Amazone EC2
Chọn Amazon Machine Image (AMI) cho Instance của bạn. Ở đây chọn Amazon Linux (Free tier eligible)
Đối với tài khoản mới lập, bạn sẽ đủ điều kiện để tham gia chương trình Free Tier của AWS tron 1 năm đầu với rất nhiều ưu đãi. Nếu biết tận dụng, bạn sẽ làm được rất nhiều thứ với chi phí bằng 0. Cụ thể tham khảo Link sau.
Tìm hiểu Amazone EC2
Chọn instance type t2.micro. Bạn có thể chọn bất ký Type nào phù hợp với nhu cầu. Ở đây chọn t2.micro để thích hợp với Free Tier
Click Next: Configure Instance Details
Tìm hiểu Amazone EC2

Cấu hình Instance Details (Sử dụng cấu hình mặc định)

  • Network: Default VPC
  • Subnet: No preference
  • Auto-assign Public IP: Enable

Tìm hiểu Amazone EC2

Cấu hình Userdata

Kéo xuống Advance Detail / đi đến User data section

Dán đoạn mã sau vào User data section. Mục đích là để cài apache (httpd) khi EC2 Instance khởi động

#!/bin/bash# install httpdyum update -yyum install -y httpd.x86_64systemctl start httpd.servicesystemctl enable httpd.serviceecho "<h1>Hello AWS from $(hostname -f)</h1>" > /var/www/html/index.html

tìm hiểu Amazone EC2

Add Storage

  • Nhập size (GiB): 8GB (Tối đa 30GB miễn phí cho Free Tier)
  • Delete on termination: Yes

Click Next: Add tags

Tìm hiểu Amazone EC2

Add tags

Nhập các tag cho việc quản lý

Click Next:Configure Security Group

Tìm hiểu Amazone EC2

Configure Security Group

Tick chọn Select an existing security group

Click Review & Launch

Tìm hiểu Amazone EC2

Review & Launch

Tìm hiểu Amazone EC2

Chọn key bạn đã tạo và tải về từ bài trước, tick vào Acknowledge… box / Click Launch instances

Tìm hiểu Amazone EC2

Chờ trong giây lát, EC2 Instance đã được khởi chạy thành công

Tìm hiểu Amazone EC2

Thêm HTTP rule vào security group (defautl group) / Save rules

Tìm hiểu Amazone EC2

Bây giờ bạn truy cập IP Public của EC2 Instance, bạn sẽ thấy webserver apache đang hoạt động trên Instance này. Như vậy Userdata đã chạy và cài apache thành công lên EC2 Instance này lúc khởi chạy.

Tìm hiểu Amazone EC2

Instance Metadata

Instance metadata là dữ liệu về Instance mà bạn có thể sử dụng để cấu hình hoặc quản lý Instance đang chạy. Instance metadata được chia thành các danh mục, ví dụ: host name, events, và security groups….

Danh sách cách danh mục Metadata, tham khảo ở Link này.

Kết nối vào EC2 Instance của bạn

Tìm hiểu Amazone EC2

1. Get EC2 Instance hostname

curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/hostname

Tìm hiểu Amazone EC2

2. Get EC2 Instance IP

curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4

Tìm hiểu Amazone EC2

3. Get EC2 Instance MAC

curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/mac

Tìm hiểu Amazone EC2

Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài thứ 3 trong chuỗi 3 bài tìm hiểu Amazone EC2. Hy vọng các bạn có thêm kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết.

 

Series tự học AWS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT