Bài 4: Dịch vụ lưu trữ Amazon S3

Giới thiệu, khái niệm, và nguyên lý của dịch vụ lưu trữ Amazon S3

Giới thiệu

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là dịch vụ lưu trữ dành cho Internet. Amazon S3 có giao diện dịch vụ web đơn giản để bạn sử dụng để lưu trữ, truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào, bất kỳ lúc nào, và từ bất kỳ đâu trên web

Khái niệm

Buckets (Xô): là một thùng (container) chứa các đối tượng (Object) được lưu trữ trong Amazon S3

Objects (đối tượng): là các thực thể cơ bản được lưu trữ trong Amazon S3

Keys: mã định danh duy nhất cho một  đối tượng (Objects) trong một Bucket

Nguyên lý

AWS S3 Resources Objects Container that holds Objects Data with Key and Version ID

Amazon S3 lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đối tượng (object) trong Bucket (Xô). Một object là một tệp và metadata (key và version ID) để mô tả tệp.

Bucket (Xô) là thùng chứa Object (đối tượng). Bạn có thể có một hoặc nhiều Buckets. Bạn có thể kiểm soát quyền truy cập cho từng Bucket, quyết định ai có thể tạo, xóa và liệt kê các đối tượng trong đó.

Bạn cũng có thể chọn Khu vực địa lý nơi Amazon S3 sẽ lưu trữ Bucket và nội dung của nó và xem nhật ký truy cập của Bucket và các đối tượng của nó.

Phân loại S3

Storage class Designed for Durability (designed for) Availability (designed for) Availability Zones Min storage duration Min billable object size Other considerations
S3 Standard Frequently accessed data 99.999999999% 99.99% >= 3 None None None
S3 Standard-IA Long-lived, infrequently accessed data 99.999999999% 99.9% >= 3 30 days 128 KB Per GB retrieval fees apply.
S3 Intelligent-Tiering Long-lived data with changing or unknown access patterns 99.999999999% 99.9% >= 3 30 days None Monitoring and automation fees per object apply. No retrieval fees.
S3 One Zone-IA Long-lived, infrequently accessed, non-critical data 99.999999999% 99.5% 1 30 days 128 KB Per GB retrieval fees apply. Not resilient to the loss of the Availability Zone.
S3 Glacier Long-term data archiving with retrieval times ranging from minutes to hours 99.999999999% 99.99% (after you restore objects) >= 3 90 days 40 KB Per GB retrieval fees apply. You must first restore archived objects before you can access them. For information, see Restoring an archived object.
S3 Glacier Deep Archive Archiving rarely accessed data with a default retrieval time of 12 hours 99.999999999% 99.99% (after you restore objects) >= 3 180 days 40 KB Per GB retrieval fees apply. You must first restore archived objects before you can access them. For information, see Restoring an archived object.
RRS (not recommended) Frequently accessed, non-critical data 99.99% 99.99% >= 3 None None None

Khởi tạo dịch vụ lưu trữ Amazon S3

1. Đăng nhập vào AWS

Đăng nhập vào AWS bằng user & password của bạn. Chọn Vùng. Ví dụ: Singapore

2. Truy cập dịch vụ S3

Nhập S3 vào thanh tìm kiếm và nhấp vào dịch vụ để truy cập

 

3. Tạo S3 Bucket

Nhấn vào Create Bucket

Nhập Bucket name, chọn Region
Ví dụ: Bucket name: itexamviet-static-website; Region: ap-southeast-1

Note: Tên Amazon S3 Bucket là duy nhất trên toàn cầu, không gian tên S3 bucket được chia sẻ bởi tất cả các tài khoản AWS. Điều này có nghĩa là sau khi một bucket được tạo, không ai có thể sử dụng cùng một tên bucket trong bất kỳ vùng nào cho đến khi nhóm bị xóa.

Click Create Bucket.

Đã tạo Bucket itexamviet-static-website thành công

 

Upload files lên S3

1. Download Website source code

Click vào đây để tài về

Giả nén src.zip, bạn sẽ thấy 3 files:

2. Upload Static Website lên Amazon S3

Từ giao diện Amazon S3, nhấn chon Bucket bạn vừa tạo, sau đó chọn nút Upload

 

 

Chọn Add files

 

 

Chọn những file được giải nén ra từ bước 1.

 

 

Tick chọn tất cả files và nhấn Upload

 

 

File đã được upload thành công vào itexamviet-static-website bucket

 

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong upload files lên S3 bucket của mình. Bạn có thể upload bất kỳ file nào mong muốn lưu trữ lên trên S3.

Cấu hình website tĩnh trên Amazon S3.

Bước này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình S3 bucket hoạt động như một hosting cho các website tĩnh.

1. Bật Static website hosting

Tại bucket của bạn, Click chọn Properties tab

Kéo xuống mục Static website hosting (nằm ở cuối cùng)

Click Edit, và chuyển trạng thái từ Disable sang Enable

 

Ở mục Index document, Nhập index.html (là 1 trong 3 files bạn đã upload ở bước trước)

Nhấn Save Change, và trang web của bạn đã được cấu hình theo link sau

2. Enable public access

Tại bucket của bạn, click chọn Permissions tab;  Kéo xuống Block public access (Bucket settings)

Trạng thái hiện tại là On; nghĩa là bucket của bạn bị khóa truy cập vào từ internet

Click on Edit và Uncheck Block all public access; Click Save changes

Nhập vào chữ confirm và nhấn nút Confirm

Hoàn thành!! Như vậy là bucket của bạn có thể truy cập vào từ internet

3. Public website

Chọn tất cả files của website / Click chọn Action / Click Make public

 

Thành công!! 3 files (objects) của website đã được published

Bây giờ bạn có thể truy cập thành công website của bạn với link ở bước 1

 

Series tự học AWS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT