Bài 1: Giới thiệu khóa học – Tự học VMware vSphere 7 và 8: Install, Configure, Manage

VMware vSphere 7 (và 8) là tên của sản phẩm ảo hóa máy chủ của VMware – nền tảng ảo hóa lớn nhất thế giới. Hãy cũng ITexamViet tự học VMware vSphere 7 và 8 trong series này nhé.

Tự học VMware

Mục đích khóa học

Sau khi hoàn thành khóa tự học VMware vSphere 7 và 8 này, bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu sau:

•  Cài đặt và cấu hình máy chủ ESXi
•  Triển khai và cấu hình vCenter Server Appliance
•  Sử dụng vSphere Client để quản lý vCenter Server và cấu hình vCenter Server
•  Tạo mạng ảo với vSphere standard switches
•  Mô tả các công nghệ lưu trữ được hỗ trợ bởi vSphere
•  Cấu hình bộ nhớ ảo bằng cách sử dụng iSCSI và NFS
•  Tạo và quản lý VMFS datastores
•  Sử dụng vSphere Client để tạo máy ảo, mẫu, bản sao và ảnh chụp nhanh
•  Tạo một thư viện nội dung để triển khai các máy ảo
•  Quản lý việc sử dụng tài nguyên máy ảo
•  Di chuyển máy ảo với vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion
•  Tạo và quản lý vSphere cluster với vSphere HA và vSphere DRS
•  Sử dụng vSphere Lifecycle Manager để thực hiện nâng cấp lên máy chủ ESXi và máy ảo

Các bài học

Bài 1. Giới thiệu khóa học
Bài 2. Giới thiệu vSphere và Software Defined Data Center (trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định)
Bài 3. Máy ảo
Bài 4. Máy chủ vCenter phần 1
Bài 5. Máy chủ vCenter phần 2
Bài 6. Cấu hình và quản lý mạng ảo

Bài 7. Cấu hình và quản lý bộ nhớ ảo
Bài 8. Quản lý máy ảo
Bài 9. Quản lý và giám sát tài nguyên
Bài 10. vSphere Cluster
Bài 11. vSphere Lifecycle Manager

Tài liệu tham khảo

Tên Link
vSphere Installation and Setup https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/index.html
vCenter Server and Host
Management
https://docs.vmware.com/en/VMwarevSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vcenterhost.doc/GUID-3B5AF2B1-C534-4426-B97A-D14019A8010F.html
vSphere Virtual Machine
Administration
https://docs.vmware.com/en/VMwarevSphere/7.0/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-55238059-912E-411F-A0E9-A7A536972A91.html
vSphere Networking https://docs.vmware.com/en/VMwarevSphere/7.0/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-35B40B0B-0C13-43B2-BC85-18C9C91BE2D4.html
vSphere Storage https://docs.vmware.com/en/VMwarevSphere/7.0/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-8AE88758-20C1-4873-99C7-181EF9ACFA70.html
vSphere Security https://docs.vmware.com/en/VMwarevSphere/7.0/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-52188148-C579-4F6A-8335-CFBCE0DD2167.html
vSphere Resource Management https://docs.vmware.com/en/VMwarevSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-98BD5A8A-260A-494F-BAAE-74781F5C4B87.html
VMware Compatibility Guide https://vmware.com/resources/compatibility
VMware Configuration Maximums https://configmax.vmware.com

Tài nguyên VMware online

Documentation for vSphere: docs.vmware.com
VMware Communities: communities.vmware.com
VMware Support:
www.vmware.com/support
VMware Hands-on Labs: hol.vmware.com
VMware Education: www.vmware.com/education

Hệ thống chứng chỉ VMware

Tự học VMware

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT