Ebook LPIC-2 Linux Professional Institute Certification Study Guide

LPIC 2 sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  1. Thực hiện quản trị hệ thống nâng cao, bao gồm các tác vụ phổ biến liên quan đến nhân Linux, khởi động và bảo trì hệ thống
  2. Thực hiện quản lý nâng cao hệ thống tệp và lưu trữ cũng như mạng; xác thực nâng cao và bảo mật hệ thống, bao gồm tường lửa và VPN
  3. Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản, bao gồm DHCP, DNS, SSH,  Web server, File server sử dụng FTP, NFS và Samba, Mail Server
  4. Giám sát cao cấp và tư vấn quản lý về tự động hóa và mua hàng

ITexamviet chia sẻ miễn phí (free) file Ebook LPIC-2 Linux Professional Institute Certification Study Guide để các bạn tham khảo và ôn luyện nha.

Ebook LPIC-2 Linux Professional Institute Certification Study Guide

Contents at a Glance

Part I The LPI 201 Exam
Chapter 1 Starting a System
Chapter 2 Maintaining the System
Chapter 3 Mastering the Kernel
Chapter 4 Managing the Filesystem
Chapter 5 Administering Advanced Storage Devices
Chapter 6 Navigating Network Services
Part II The LPI 202 Exam
Chapter 7 Organizing Email Services
Chapter 8 Directing DNS
Chapter 9 Offering Web Services
Chapter 10 Sharing Files
Chapter 11 Managing Network Clients
Chapter 12 Setting Up System Security

Free Download link Google Drive Ebook LPIC-2 Linux Professional Institute Certification Study Guide

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT