Ebook LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide

LPIC 1, chứng chỉ Linux được công nhận rộng rãi nhất thế giới, sẽ tra kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  1. Hiểu về kiến trúc của hệ thống Linux
  2. Cài đặt và duy trì máy trạm Linux như là X11 và thiết lập nó như một network client
  3. Làm việc trên giao diện dòng lệnh Linux, bao gồm GNU and Unix
  4. Xử lý các tập tin và phân quyền truy cập cũng như bảo mật hệ thống
  5. Thực hiện các tác vụ bảo trì đơn giản: trợ giúp người dùng, thêm người dùng vào hệ thống lớn hơn, sao lưu và khôi phục, tắt và khởi động lại hệ thống

ITexamviet chia sẻ miễn phí (free) file Ebook LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide để các bạn tham khảo để các bạn ôn luyện nha.

Ebook LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide

Contents at a Glance

Part I Exam 101-400
Chapter 1 Exploring Linux Command-Line Tools
Chapter 2 Managing Software
Chapter 3 Configuring Hardware
Chapter 4 Managing Files
Chapter 5 Booting Linux and Editing Files
Part II Exam 102-400
Chapter 6 Configuring the X Window System, Localization, and Printing
Chapter 7 Administering the System
Chapter 8 Configuring Basic Networking
Chapter 9 Writing Scripts, Configuring Email and Using Databases
Chapter 10 Securing Your System
Appendix Answers

Free Download link Google Drive Ebook LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT