Liên hệ

Toàn tập CCNA (200-301)

Hãng: Cisco

Loại: Khóa học miễn phí

Nền tảng:

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là chứng chỉ công nghệ thông tin (CNTT) của Cisco Systems. Chứng chỉ CCNA là chứng chỉ cấp độ Associate

Khóa học Toàn tập CCNA 200-301 được thiết kế để chuẩn bị đầy đủ cho bạn cho kỳ thi CCNA (200-301) của Cisco

  1. Foundational networking technologies
  2. IPv4 addressing
  3. IPv6 addressing
  4. Ethernet switching
  5. IP routing
  6. Wireless networks
  7. Network services
  8. Network security
  9. Network programmability
  10. Exam preparation strategies
10.2 What to do on Exam Day

https://youtu.be/GShD0ChRbsw

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT